Skip to main content
archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

Vraag Baac

1.Wanneer moet ik archeologisch onderzoek laten doen?

Voert u ‘bodemverstorende activiteiten’ uit? Dan bent u wettelijk verplicht om archeologisch onderzoek te laten uitvoeren, mits uw werkzaamheden niet onder de vastgestelde ondergrenzen vallen. Dat is bijvoorbeeld het geval indien u de weg verbreedt, een riool verlegt of een huis/woonwijk bouwt. Dit staat vastgelegd in de Wet op de archeologische monumentenzorg. Archeologisch onderzoek is onder andere verplicht bij een:

 • aanlegvergunning;
 • bestemmingsplanwijziging;
 • omgevingsvergunning;
 • ontgrondingenvergunning.

We raden u aan om archeologisch onderzoek zo vroeg mogelijk (in uw planvorming ) uit te laten voeren. Wanneer blijkt dat er waardevolle archeologische resten in de bodem aanwezig zijn, dan kan er in de verdere planontwikkeling rekening mee worden gehouden. Hiermee bespaart u kosten en tijd..


2.Wanneer moet ik bouwhistorisch onderzoek laten doen?

Wilt u een beschermd monument verbouwen of restaureren, of er een andere bestemming aangeven? Dan moet u daarvoor een positief advies hebben van de Monumentencommissie. Om een objectief oordeel te vellen heeft deze commissie inzicht nodig in de monumentale waarde van het gebouw. Daarvoor maakt zij gebruik van bouwhistorisch onderzoek, dat door een onafhankelijke partij is verricht.


3.Wanneer moet ik cultuurhistorisch onderzoek laten doen?

Restauratie of verbouwing van een object met cultuurhistorische waarde? Of toch een gebied met cultuurhistorische waarde herinrichten? Hiervoor dient u deze waarde te laten inventariseren door middel van een onderzoek. Archeologisch- en bouwhistorisch onderzoek kunnen hier deel van uitmaken.


4.Welk archeologisch of bouwhistorisch onderzoek moet ik uit laten voeren?

Er zijn verschillende soorten archeologisch en bouwhistorisch onderzoek. Van een archeologisch bureauonderzoek tot een volledige opgraving en van een bouwhistorische verkenning tot een sloopdocumentatie. Als u niet zeker weet welk onderzoek u voor uw procedure of plannen uit moet laten voeren, dan kunt u het best bij de gemeente navragen welk onderzoek zij van u wensen te ontvangen. Natuurlijk kunnen wij u ook altijd adviseren welk onderzoek het meest geschikt is om uit te laten voeren.


5.Hoeveel kost een archeologisch of bouwhistorisch onderzoek?

De kosten voor een archeologisch of bouwhistorisch onderzoek zijn in eerste instantie afhankelijk van het type onderzoek dat uitgevoerd moet worden. Elk type onderzoek vraagt een specifieke inspanning, welke is terug te zien in het kostenplaatje. Daarnaast zijn de kosten onder andere afhankelijk van de volgende zaken:

Archeologie:

 • Grootte van het plangebied;
 • Bodemtype;
 • Archeologische verwachting;
 • Diepte van de ingreep.

Bouwhistorie

 • Groote van het pand;
 • Type pand;
 • Aard van de ingreep.

In de Monumentenwet is vastgelegd dat de ontplooier van bodemverstorende activiteiten de kosten voor het onderzoek op zich dient te nemen (de ‘verstoorder betaalt’ principe). Iedereen van particulier tot de overheid kan de verstoorder zijn.
U kunt bij ons voor al uw archeologische, bouwhistorische of cultuurhistorische onderzoeken een vrijblijvende offerte opvragen. Zie hiervoor ook onze pagina offerte opvragen.


6.Wat is specialistisch onderzoek?

Om alle vraagstellingen uit het PvE te kunnen beantwoorden kan het noodzakelijk zijn om aanvullende onderzoeken uit te laten voeren. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit dateringsonderzoek of onderzoek naar zaden en pitten. Ook het conserveren van kwetsbaar vondstmateriaal kan hieronder vallen.


7.Mag ik aangetroffen archeologische vondsten houden?

Nee. Alle vondsten zijn eigendom van het depot van de gemeente of de provincie waarin de vondst wordt gedaan. In sommige gevallen kan het Rijk de eigenaar zijn.
Wanneer u zelf een archeologische vondst doet, dan dient u dit conform de Monumentenwet te melden. Formeel moet dit bij de minister van OCW, maar in de praktijk is een melding bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) of uw provinciaal of gemeentelijk (indien aanwezig) depot voldoende.


8.Waar heb ik een PvE voor nodig?

Voor alle  archeologische veldonderzoeken heeft u een PvE nodig. Hier vallen proefsleufonderzoek, opgravingen en archeologische begeleiding onder.


9.Is er een keurmerk voor archeologisch onderzoek?

Nee, er is geen keurmerk voor de uitvoering van archeologisch onderzoek. Wel bestaat er de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). De KNA bevat eisen waar archeologisch onderzoek aan moet voldoen. U kunt de KNA inzien op de website van de SIKB.  BAAC werkt altijd conform de laatste versie van de KNA.


10.Hoe kan ik mijn pand op de monumentenlijst krijgen?

Indien u vindt dat uw pand op de gemeentelijke monumentenlijst hoort, dan kunt u dat melden aan de voorzitter van de gemeentelijke monumentencommissie. Samen met de leden van zijn commissie zal de voorzitter uw aanvraag gaan beoordelen. Mocht de monumentencommissie van oordeel zijn dat uw pand niet in aanmerking komt voor plaatsing op de lijst, dan kunt u bij BAAC een second opinion vragen. Indien wij het pand wel monumentwaardig achten, zal de monumentencommissie tot een heroverweging moeten komen.


11.Kan mijn pand van de monumentenlijst af worden gehaald?

Wanneer u denkt dat uw pand ten onrechte op een gemeentelijke monumentenlijst is geplaatst, kunt u daar bezwaar tegen aantekenen. In eerste instantie verloopt dat via de monumentencommissie. Zou die uw bezwaar afwijzen, dan kunt u bij BAAC een second opninion aanvragen. Indien wij uw mening ondersteunen, dan kan een gemotiveerd bezwaar worden ingediend en zal de monumentencommissie een heroverweging voor wat betreft de plaatsing moeten maken.


12.Wat doe ik als ik het niet eens ben met het advies van de monumentencommissie?

Wanneer nader overleg – eventueel met bemiddeling van een extern deskundige – de partijen niet tot elkaar brengt, dan rest u als monumenteigenaar niets anders dan het inhuren van een onhafhankelijk bureau dat uw belangen behartigt. Let op: uw architect zal niet als zodanig worden geaccepteerd, omdat hij als belanghebbende wordt gezien. Het bureau zal de uiteenliggende standpunten vergelijken en tot een eigen oordeel komen. Het kan daarbij overigens ook voorkomen dat zij het standpunt van de monumetnecommissie aanhangt. Ondersteunt het bureau echter het standpunt van de eigenaar, dan zal de monumentencommisie tot een heroverweging moeten komen.

Wilt u een offerte aanvragen? Bel 073-6136219 of vul dit formulier in,
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.


Offerte aanvragen Contact opnemen