In het kader van de verbreding van de A2 ten zuiden van knooppunt Leenderheide (provincie Noord-Brabant) heeft BAAC meerdere archeologische onderzoeken uitgevoerd in een smalle strook ten oosten van deze snelweg. Dit terrein valt binnen een beschermd archeologisch rijksmonument waar zich de bekende “Geldrop” vindplaatsen bevinden die dateren uit het laat-paleolithicum (Federmesser en Ahrensburg cultuur). De onderzoeken bestonden uit een oppervlaktekartering, documentatie van een profiel, verschillende booronderzoeken, een onderzoek met proefputten, een vlakdekkende kartering en tenslotte een opgraving van een concentratie vuursteen.

Ter plaatse is een vindplaats van de laat-paleolithische Ahrensburg cultuur onderzocht. De resten ervan bestonden uit een grote hoeveelheid vuurstenen en natuurstenen artefacten, grote en kleine vlekken oker en houtskoolconcentraties. Deze resten bevonden zich in en direct op het zogenaamde Jong Dekzand Ib en zijn afgedekt geraakt door Jong Dekzand II. De vindplaats bleek zich nog in situ te bevinden en is geïnterpreteerd als een activiteitenzone van een (basis)nederzetting. De vondsten van schrabbers, boren en stekers in combinatie met oker en het geringe aantal spitsen suggereren dat specifieke activiteiten werden uitgevoerd, zoals het bewerken of looien van huiden. De vindplaats maakt waarschijnlijk deel uit van de al eerder (deels) onderzochte vindplaats Geldrop 1.

De vindplaats is gedateerd door middel van 14C-dateringen en OSL-dateringen.  Verrassend was de vroege datering van deze Ahrensburg site: chronostratigrafisch valt deze in de eerste helft van de Late Dryas met een meest waarschijnlijke 14C-ouderdom tussen 10.750 en 10.500 14C-jaar BP, ofwel rond 12.400 kalenderjaren voor heden.