Expertises

BAAC beschikt sinds haar oprichting over zowel een afdeling archeologie als een afdeling bouwhistorie. Wij zijn nog altijd het enige archeologisch bedrijf dat ook bouwhistorisch onderzoek uitvoert. Door de samenwerking tussen beide afdelingen hebben we ons al snel ontwikkeld als specialist op het gebied van onderzoek in oude binnensteden (stadskernonderzoek). Deze multidisciplinaire aanpak wordt ook regelmatig toegepast bij onderzoek naar vestingwerken, kerken en kastelen.

Naast de multidisciplinaire aanpak kunnen we u ook onze expertise aanbieden op de volgende gebieden; onderzoek in het Maasgebied, conflictarcheologie, GIS en RTS, inpandig (logisitiek complex) onderzoek en diverse materiaalspecialismen waaronder aardewerk, metaal en glas.

Hieronder kunt u meer lezen over onze expertises. Wilt u iets weten over een specialisme dat hier nog niet behandeld is? Neem dan contact met ons op.

 

Conflictarcheologie

Conflictarcheologie

Conflictarcheologie is een term die gebruikt wordt voor archeologisch, historisch en bouwhistorisch onderzoek naar resten van krijgshandelingen. Het is een vorm van onderzoek die niet gebonden is aan een bepaalde periode, veldslagen en militaire bouwwerken vanaf de Romeinse tijd tot aan de laatste wereldoorlogen vallen onder deze tak van archeologisch onderzoek. Doordat de Tweede Wereldoorlog in Nederland echter de meeste impact heeft gehad op het bodemarchief ligt de nadruk in de conflictarcheologie hier wel op deze periode.
Kastelen

Kastelen

Al vanaf het prilste begin van haar bestaan houdt BAAC zich bezig met onderzoek naar kastelen. Inmiddels hebben we meer dan 100 versterkte huizen of restanten daarvan onderzocht, zowel bouwhistorisch als archeologisch, vaak ook dendrochronologisch. De objecten zijn verdeeld over de totale kastelentypologie. Zo werden er vroegmiddeleeuwse walsystemen in kaart gebracht, motte’s opgegraven, ronde kastelen ontdekt, rechthoekige burchten onderzocht en woontorens beschreven. Steeds waren de resultaten ronduit spectaculair.
Kerken

Kerken

Een van de meest in het oog springende activiteiten van ons bedrijf wordt gevormd door archeologisch onderzoek in of rond kerkgebouwen. Het feit dat dergelijke objecten meestal openbaar toegankelijk zijn, maakt dat er bij graafwerkzaamheden een vrijwel continue stroom van bezoekers en belangstellenden achter de linten of hekken te vinden is. Een kerk is nu eenmaal een sterk met de identiteit van de betreffende plaats verbonden gebouw. Het is dan ook niet vreemd dat speurwerk naar het gedeelde verleden bij de inwoners grote belangstelling opwekt.
Materiaalspecialismen

Materiaalspecialismen

Tijdens het veldonderzoek verzamelen archeologen diverse vondsten. De materiaalspecialisten van BAAC zullen deze vondsten uit het verleden onderzoeken, determineren, beschrijven en dateren waardoor het verhaal over de bewoners van de onderzochte locatie geschreven en verteld kan worden. Onze specialisten kunnen u ook adviseren bij het schrijven van PvE’s, offertes en regionale onderzoeksagenda’s.
Dendrochronologie

Dendrochronologie

Hout kan aan de hand van het jaarringenpatroon exact gedateerd worden door middel van dendrochronologisch onderzoek. Dendrochronologie ondersteunt bouwhistorisch en archeologisch onderzoek. Het bepalen van bouw- en/of bewoningsfases kan relevant zijn voor de interpretatie en waardering van een archeologische vindplaats of een historisch gebouw.
logistiek uitdagende projecten

Logistiek uitdagende projecten

Steeds vaker wordt archeologisch onderzoek gelijktijdig uitgevoerd met bouwwerkzaamheden of infrastructurele werken. Hierdoor ontstaan regelmatig situaties waarbij een beroep wordt gedaan op de flexibiliteit van zowel uitvoerder als archeoloog . Om  de voortgang van het werk optimaal te houden en tot goede onderzoeksresultaten te komen, is onderlinge afstemming tussen de betrokken partijen van essentieel belang. Bij BAAC weten we dat. Op basis van onze ervaring hebben we ons ontwikkeld tot betrouwbare partner op het gebied van projecten met logistieke uitdagingen.
archeobotanie_uitgelicht

Archeobotanie

Archeobotanie is de studie van plantaardige resten, zoals zaden, pitten, graankorrels, pollen, etc., die tijdens archeologische onderzoek zijn aangetroffen.