Skip to main content
archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

Cultuurhistorische Effectrapportage

In een CHER (Cultuurhistorische EffectRapportage) worden de effecten van geplande ruimtelijke (bodem)ingrepen op het cultureel erfgoed beschreven. Een CHER omvat in ieder geval:

  • een beschrijving van de geschiedenis van het gebied om de bestaande situatie te kunnen begrijpen;
  • een gedetailleerde inventarisatie van de cultuurhistorische waarden in het gebied, waarbij naast de in de gemeentelijke cultuurhistorische waardenkaart gekarteerde historische structuur ook de kleine landschapselementen, zichtlijnen en dergelijk worden gekarteerd;
  • een beschrijving van de geplande ruimtelijke ontwikkelingen en de effecten daarvan op de cultuurhistorische waarden;
  • een aanbeveling over hoe bij de geplande ruimtelijke ingrepen de cultuurhistorische waarden kunnen worden behouden of zelfs versterkt.

Een cultuurhistorische effectrapportage vormt een belangrijk instrument in de uitwisseling van cultuurhistorische kennis met ontwerpers en ontwikkelaars van een gebied. Door de CHER in een vroeg stadium van de planvorming te laten uitvoeren, kan de cultuurhistorische waarde in de diverse stadia van planontwikkeling in de belangenafweging worden meegenomen. Een CHER vormt tevens voor de gemeente een hulpmiddel om een goed onderbouwd oordeel te kunnen vellen over de (cultuurhistorische) kwaliteit van ruimtelijke plannen. Daarnaast kan een CHER de basis vormen voor het beheer van de cultuurhistorische waarden op lange termijn.

Een CHER heeft veelal een grote overlap met een standaard archeologisch bureauonderzoek en kan hiermee derhalve worden gecombineerd waarmee een volledig beeld van de cultuurhistorische waarden (archeologie, historische geografie en bouwhistorie) van een gebied en de gevolgen van de ruimtelijke plannen wordt verkregen. Uiteraard heeft het gecombineerd uit laten voeren van onderzoek ook aanzienlijke financiƫle voordelen.

Wilt u een offerte aanvragen? Bel 073-6136219 of vul dit formulier in,
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.


Offerte aanvragen Contact opnemen