archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

Proefsleuvenonderzoek

Archeologische inventarisatie: proefsleuvenonderzoek
In het bureauonderzoek hebben we een archeologische verwachting opgesteld die we hebben getoetst met het booronderzoek. Blijkt daaruit dat een vervolgonderzoek nodig is in het gebied waarin u wilt werken (het plangebied)? Dan volgt meestal een proefsleuvenonderzoek. We leggen dan delen van een mogelijke vindplaats open.

Voor een proefsleuvenonderzoek is een Programma van Eisen nodig. Dat is een document dat voorschrijft hoe wij het onderzoek moeten uitvoeren. De bevoegde overheid moet dat goedkeuren.

Wat is proefsleuvenonderzoek?
We leggen met een graafmachine proefsleuven open. Dat gebeurt tot net boven het niveau waarop zich mogelijk archeologische resten bevinden. Met het booronderzoek hebben we dat niveau vastgesteld. Daarna schonen we dit met de hand voorzichtig op. We verzamelen de vondsten, en we tekenen eventuele sporen, meten die in en graven die deels verder op. We documenteren alle informatie zorgvuldig.

Het resultaat van proefsleuvenonderzoek
Het onderzoek stelt onomstotelijk vast of er een archeologische vindplaats is. Het onderzoek moet ook aantonen hoe groot de vindplaats is, uit welke periode die stamt en hoe goed die bewaard is gebleven. Dit  noemen we de waardering van de vindplaats. Uit deze waardering volgt een advies over de aangetroffen archeologische resten. Op basis van dat advies bepaalt de overheid wat er met het plangebied moet gebeuren. Dit wordt ook wel het selectiebesluit genoemd. Op de pagina Archeologisch onderzoek in de praktijk leest u wat de overheid kan besluiten.

Wilt u meer informatie over proefsleuvenonderzoek? Neem dan contact met ons op.

Proefsleuvenonderzoek in het kort

  • Doel: waarderen en begrenzen van de vindplaats
  • Werkwijze: machinaal en handmatig graven tot op het niveau met archeologische resten
  • Resultaat: een adviesrapport
  • Levertijd: binnen enkele weken (klein onderzoek) tot enkele maanden (groot onderzoek) nadat we het veldwerk hebben afgerond