Skip to main content
archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

Proefsleuvenonderzoek

In het bureauonderzoek is een archeologische verwachting opgesteld die vervolgens getoetst is bij het booronderzoek. Blijkt daaruit dat een vervolgonderzoek nodig is in het gebied waarin u wilt werken (het plangebied)? Dan volgt meestal een proefsleuvenonderzoek. Delen van het terrein worden opengelegd om na te gaan of sprake is van een of meerdere vindplaatsen. Het proefsleuvenonderzoek is de laatste stap van de archeologische inventarisatie.

Voor een proefsleuvenonderzoek is een Programma van Eisen nodig. Dat is een document dat voorschrijft hoe het onderzoek moet worden uitgevoerd. De bevoegde overheid moet dat goedkeuren voordat met het onderzoek begonnen kan worden.

Wat gebeurt er tijdens een proefsleuvenonderzoek?

Verspreid over het plangebied worden met een graafmachine proefsleuven aangelegd. Dat gebeurt tot net boven het niveau waarop zich mogelijk archeologische resten bevinden. Vaak is dit niveau tijdens het booronderzoek al vastgesteld, soms wordt dit bij de start van het proefsleuvenonderzoek bepaald. Daarna wordt het vlak handmatig met een schep voorzichtig opgeschoond zodat eventuele sporen goed zichtbaar worden. De grenzen van de proefsleuven en de sporen worden ingemeten, er worden hoogtes genomen van het vlak, de sporen worden beschreven en voor zover nodig onderzocht en de vondsten worden verzameld. Na het proefsleuvenonderzoek zijn eventuele sporen nog steeds aanwezig in het plangebied.

Het resultaat van een proefsleuvenonderzoek

Het onderzoek stelt onomstotelijk vast of er een archeologische vindplaats aanwezig is. Is er sprake van een vindplaats dan wordt in het rapport aangegeven om wat voor vindplaats het gaat, hoe oud deze is en wat de begrenzing van de vindplaats is. Er wordt gekeken hoe goed de vindplaats bewaard is gebleven en in hoeverre de vindplaats kan bijdragen aan onze kennis over het verleden. Aan de hand van deze waardering  wordt gekeken of de vindplaats behoudenswaardig is. Uit de waardering volgt een advies waarin beschreven wordt hoe met de archeologische resten moet worden omgegaan. Op basis van dat advies bepaalt de bevoegde overheid wat er met het plangebied moet gebeuren. Dit wordt ook wel het selectiebesluit genoemd. Op de pagina Archeologisch Onderzoekstraject leest u wat de overheid kan besluiten.

Wilt u meer informatie over proefsleuvenonderzoek? Neem dan contact met ons op.

Proefsleuvenonderzoek in het kort

  • Doel: waarderen en begrenzen van de vindplaats
  • Werkwijze: machinaal en handmatig graven tot op het niveau met archeologische resten
  • Resultaat: een adviesrapport
  • Levertijd: binnen enkele weken (klein onderzoek) tot enkele maanden (groot onderzoek) nadat we het veldwerk hebben afgerond

Wilt u een offerte aanvragen? Bel 073-6136219 of vul dit formulier in,
dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.


Offerte aanvragen Contact opnemen