archeologiebouwhistorieCultuurhistoriearcheologisch onderzoekBAAC: Archeologie en Bouwhistorie

Archeologie

Wanneer moet u archeologisch onderzoek laten doen?
Voert u ‘bodemverstorende activiteiten’ uit? Dan bent u wettelijk verplicht om archeologisch onderzoek te doen. Dat is bijvoorbeeld het geval als u een huis of woonwijk bouwt, een riool verlegt of een weg verbreedt. Uw werkzaamheden kunnen namelijk gevolgen hebben voor eventueel aanwezige archeologie.

Meer over archeologisch onderzoek

Programma van eisen

Voor sommige archeologische onderzoeken is een Programma van Eisen nodig. Daarin staan de eisen en voorwaarden waaraan het onderzoek moet voldoen. Ook staat er informatie in over het gebied waarin het onderzoek plaatsvindt en over eventueel eerder uitgevoerd onderzoek.

Lees meer

Opgravingen

Blijkt uit een proefsleuvenonderzoek dat het gebied waarin u wilt werken (het plangebied) een archeologische vindplaats bevat? Dan besluit de bevoegde overheid of de vindplaats behouden moet blijven. Is dat het geval en kan die vindplaats niet in situ (‘ter plaatse’) bewaard blijven? Dan moeten we de archeologische resten opgraven.

Lees meer

Proefsleuvenonderzoek

Een proefsleuvenonderzoek stelt onomstotelijk vast of er een archeologische vindplaats is. Het onderzoek moet ook aantonen hoe groot de vindplaats is, uit welke periode die stamt en hoe goed die bewaard is gebleven.

Lees meer

Archeologische begeleiding

Soms is het niet mogelijk om archeologisch vooronderzoek te doen, bijvoorbeeld doordat dat logistiek te lastig is. Valt niet uit te sluiten dat het gebied waarin u wilt werken (het plangebied) archeologische resten bevat? Dan is archeologische begeleiding vereist.

Lees meer

Bureauonderzoek

Tijdens het bureauonderzoek verzamelen we uit allerlei bronnen gegevens over het gebied waarin u wilt werken (het plangebied). We brengen daarmee de beschikbare landschappelijke, historische en archeologische informatie in kaart.

Lees meer

Booronderzoek

In het bureauonderzoek hebben we een archeologische verwachting opgesteld. Meestal moeten wij deze verwachting toetsen met een booronderzoek in het gebied waarin u wilt werken (het plangebied). We boren dan in de bodem om te kijken of die onverstoord is en archeologische resten zou kunnen bevatten.

Lees meer

Archeologische verwachtingkaart

Als overheid moet u op de hoogte zijn van mogelijke archeologische resten voordat u ‘bodemverstorende activiteiten’ toestaat.Een archeologische verwachtingskaart helpt u om verantwoorde beleidskeuzen te maken over archeologisch erfgoed en archeologie in te bedden in uw bestemmingsplannen.

Lees meer